За „Графопрес“

„Графопрес“ е списание на графичката струка од СОУ „Таки Даскало“ – Битола.Првиот број е издаден во февруари 1998 година. Го подготвуваат учениците од графичката струка заедно со наставниците по графички стручни предмети. Тие се автори на прилозите, илустрациите, фотографиите, кориците, компјутерската обработка и сл., а првите броеви комплетно ги печатеа и доработуваа во графичкиот кабинет на училиштето. Од мај 2021 година се издава со ISSN 2671-3845 и своја веб страна.


Редакција


Icon  Графопрес бр.8, 2021 Редакција:

Весна Мундишевска-Велјановска, наставник по графички стручни предмети, главен и одговорен уредник
Моника Балева I 4
Ангел Велјановски I 4
Душанка Давчева I 4
Кристина Јованова I 4
Емилија Трампевска I 4

Icon  Јазична редакција:

Ири Јефтимова, наставник по македонски јазик и литература

Icon  Дизајн на корица:

Ангел Велјановски I 4

Icon  Техничко уредување:

Кристина Јованова I 4
Ангел Велјановски I 4
Весна Мундишевска-Велјановска

Icon  Веб страна на „Графопрес“:

Оливер Цветковски, наставник по графички стручни предмети, креатор и одговорен наставник

Icon  Соработници:

Миле Атанасоски
Катерина Спасовска-Маурдева
Снежана Паскова
Валентина Ристеска
Александар Трајковски
Оливер Цветковски, наставници по графички стручни предмети


Контакт

E-mail: gaktiv@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/grafickiaktiv2016
Тел.: 047/220-192 (СОУ „Таки Даскало“ – Битола)

ГрафопресImage-Givest